İletişim Hattı +90 (256) 518 14 82
Kapasite Raporu

 Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

 Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu

İstenen evrak ve belgeler:

 • Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu talep formu (ekte verilmiştir)

 • Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,

 • Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,

 • Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,

 • İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri,

 • İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi,

 • Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,

 • Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,

 • Kalite Belge ve sertifikalarının listesi,

 Hazırlanan orijinal kapasite raporu firmaya bir nüsha olarak verilmektedir. Raporun geçerli olduğu 3 yıl boyunca talep eden kuruluş ve mercilere onaylı suretlerinin verilmesi gerekmektedir.

Kapasite Talep Formu'nu indirmek için buraya tıklayınız.Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

 Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

 

 Kapasite Raporları aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kuruluşlardan alınabilmesi ve/veya Devlet tarafından sağlanan çeşitli indirim ve Sanayiciye özel uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli bir belgedir.

 • Yatırım Teşvik Belgesi

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi

 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında

 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında

 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde

 • Resmi ve özel ihalelerde

 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde

 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda

 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde

 • İmalatçı belgesi alımında

 • Vergi incelemelerinde

 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

 Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi Ve Yenileme İşlemleri

Kapasite Raporları ilgili yönetmelikler gereğince en çok üç yıllık süreler için verilebilmektedir. Firmanın kiralık Makine ve Tesisat kullanıyor olması ve/veya Taşeron sözleşmesi yolu ile işçi çalıştırıyor olması hallerinde bu süre Kira/taşeron sözleşmelerinin süreleri ile kısalabilmektedir.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 • Oda üyesi olan,

 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

 

 Nasıl müracaat edilir ?

 Söke Ticaret Odasından kapasite raporu almak isteyen sanayicilerin öncelikle Odaya kayıtlı olmaları zorunludur.

Müracaat için Odaca hazırlanmış internet sitemizde bulunan “Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu” doldurularak imzalı ve kaşeli şekilde odaya elden teslim edilir.

 Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Süre bitimi,

 • Adresi değişikliği,

 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

 Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,

 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),

 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Söke Ticaret Odası’nca tesbiti),

 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,

 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,

 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,

 • Geçerlilik süresinin dolması.

Oda İşlemleri Menü

Söke Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç