İletişim Hattı +90 (256) 518 14 82
Gerçek Kişi (Şahıs)

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS FİRMASI)

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 1. KAYIT EVRAKLARI
 1. Dilekçe
 2. Taahhütname
 3. Vergi Levhası/ Mükellefiyet görüntüleme belgesi
 4. Ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı imza beyannamesi (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (2 adet asıl)

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 1. Nüfus Cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi (2 adet)
 2. Yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport tercümesi (2 adet) ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi
 3. Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ve Gerçek Kişi Oda Kayıt Dilekçesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.
 • Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
 • Yabancı uyruklu kişinin işletmesinin başında bulunup fiili olarak çalışacak olması konusunda tescil işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek çalışma izni alınması zorunludur.
 • Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ (Unvan-Adres-İş konusu-Sermaye-İsim Soyisim Değişikliği)
 2. Dilekçe ve Taahhütname
 3. Vergi Levhası / Mükellefiyet görüntüleme belgesi
 4. Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise firmanın eski ve yeni adresi gösteren ilgili Belediye Başkanlığı' ndan alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir.
 5. İsim ve Soyisim değişikliği söz konusu ise;
 6. Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),
 7. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl-1 fotokopi)
 8. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl-1 fotokopi)

       10.Sermaye artırımı söz konusu ise SMMM sermaye tespit raporu ile mali müşavir    faaliyet belgesi dilekçeye eklenmelidir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. SİGORTA ACENTELİĞİ
 1. Dilekçe
 1. Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı) ( Acentelik vekaletnamesi ilk sayfası mersis veritabnına yüklenmesi gerekmektedir.) 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ
 1. Dilekçe
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

 NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. ŞUBE AÇILIŞI
 1. Dilekçe ve Taahhütname
 2. Vergi Levhası / Mükellefiyet görüntüleme belgesi
 3. İşletme sahibi' nin / Yetkilisi' nin imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl)

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.

 1. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan  şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 2. İşletme yetkilisine ait nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi
 3.      Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ve Gerçek Kişi Oda Kayıt Dillekçesi

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. ŞAHIS İŞLETMESİNİN BAŞKA ŞAHSA DEVRİ
 1. Dilekçe ve Taahhütname
 2. Devir Sözleşmesi 1 asıl – 1 fotokopi
 3. İşletme sahibi' nin / Yetkilisi' nin imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veritabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, igililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl) 
 4. Devir alan kişinin nüfus cüzdan fotokopisi – ikametgah belgesi

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

1)Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir

2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;

 1. a)Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,
 2. b)Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
 3. c)Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,

ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,

3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.

4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin İşlemler (TSY-135/4)

 1. a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan ile beraber devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir
 2. b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir.
 3. c) işletmenin bir gerçek kişi tarafından bit ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır

ç) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır

NOT: Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir (TSY-135/5) 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. GERÇEK KİŞİ HALEFİYET İŞLEMİ
 1. Dilekçe ve Taahhütname (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı.)
 2. Ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı imza beyannamesi (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (2 adet asıl)

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 1. Mirasçılardan alınmış noter tasdikli muvafakatname 1 asıl-1 fotokopi

4  Devam edecek mirasçının nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. MERKEZ NAKLİ (GELEN)
 1. Dilekçe ve Taahhütname (İmzalı-kaşeli)
 2. İşletme sahibi' nin / Yetkilisi' nin imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması halinde, ilgililerin imzaları herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde yazılı beyanda bulunmak suretinde Müdürlüğe verilir. 1 adet asıl) 

*Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda Nüfus Müdürlüğü’nden alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. 

 1. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi
 2. Vergi Levhası / Mükellefiyet görüntüleme belgesi
 3. İşletme sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi
 4. Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ve Gerçek Kişi Oda Kayıt Dillekçesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. TİCARETİ TERK
 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Mal beyanı (İ.İ.K. 44.Maddesine göre düzenlenmiş) (2 Adet)
 3. İlgili Vergi Dairesinden alınmış ticari faaliyetinin bulunmadığına dair yazı (Asıl)
 4. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. (Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.
 5. Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının öncesinde silinmesi gerekmektedir
 6. Gerçek Kişi İşletme Terk Dilekçesi

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

Ticaret Sicil Menu

Söke Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç